LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

Ngày tháng thực hiện

Buổi

Nguyễn Minh Phong

Hiệu trưởng

Lý Hồng Tươi

Phó Hiệu trưởng

11/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Dự SHDC

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Đến TH Yên Khánh cùng giáo viên thi GVDG làm quen lớp.

12/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Đến TH Yên Khánh cùng giáo viên thi GVDG cấp huyện

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

13/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Đến TH Yên Khánh tham dự Hội thi GVDG cấp huyện

14/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

15/11/2019

Sáng

Làm việc cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ban giám khảo

Làm việc tại cơ quan