LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

Ngày tháng thực hiện

Buổi

Nguyễn Minh Phong

Hiệu trưởng

Lý Hồng Tươi

Phó Hiệu trưởng

25/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Dự SHDC

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Dự giờ 5B

26/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Dự giờ 2B

27/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Dự giờ 1C, 5C

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Dự giờ 2C

28/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

29/11/2019

Sáng

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Chấm thi GVDG cấp huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Bài viết liên quan